لیست آزمایشات

بخش سرولوژی


بخش هماتولوژي ، بيوشيمي و انگل شناسي


بخش نمونه هاي آب و پساب


بخش خاك


بخش ميكروب شناسي مواد غذايي


بخش ميكروب شناسي آب و پساب


بخش ميكروب شناسي شير و پاتوژن


بخش آناليز مواد غذايي