کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

بخش کلینیکال پاتولوژی آزمایشگاه آزمون سلامت البرز شامل بخشهای هماتولوژی و بیوشیمی درمانگاهی است.

فعالیت این بخش، بررسی تغییرات و ترکیبات خون، مایعات بیولوژیکی در درک فرایند ناهنجاری ها و آشفتگی ها و نیز تشخیص تفریقی، پیش بینی روند بیماری های مختلف و ارائه تفسیرهای درست از نتایج آزمایشگاهی در درمان دام و طیور و آبزیان می باشد.

 ارتباط تنگاتنگ این علوم با سایر بخش های درمانگاهی از آن جهت قابل اهمیت است که آگاهی دامپزشکان علوم بالینی را نسبت به درک ارتباط یافته های آزمایشگاهی و درمانگاهی بیماری های مختلف بیشتر کرده و در کنار آزمونهای هیستو پاتولوژی ، دامپزشکان را در روند تشخیص و درمان صحیح و به موقع دام توانمند می سازد.

لیست آزمایشات