شيمي مواد غذايي

 

بخش شیمی مواد غذایی از واحدهای اصلی و فنی- تخصصی آزمایشگاه آزمون سلامت البرز می باشد که کلیه نمونه‌های ارسالی از جانب سازمانها، نهادها، شرکتها، آزمایشگاهها و اشخاص را که نیازمند بررسی شیمیایی هستند، تحت شرایط خاص نگهداری و درکوتاه‌ترین زمان، مورد آزمون‌ قرار داده و نتایج را به اطلاع متقاضیان می رساند.


در بخش شیمی مواد غذایی کلیه نمونه‌های ارسالی از واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذایی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه‌گیری، پذیرفته و آزمایش می‌شود.

این بخش نمونه‌های سطح عرضه (طرح کشوری PMS ) و سایر ارگان‌ها را بر حسب نیاز و آزمون‌های درخواستی، مورد آزمون قرار می‌دهد.


مراجع مورد استفاده در اجرای سیاست‌های این بخش، بر اساس استانداردهای ملی و جهانی و نیز دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مصوب اداره کل آزمایشگاههای غذا و دارو وزارت بهداشت میباشد.


دربخش شیمی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، با توجه به توانمندی ها و وجود تجهیزات،آزمون های شیمیایی بروی مواد غذایی نیز انجام می شود.


لیست آزمایشات