واحد پذیرش

قوانين واحد پذيرش و جواب دهي 


نحوه پذيرش نمونه ها ، تسويه حساب مالي ، دريافت نتايج ، حفظ نمونه ها در بايگاني و اعتراضات به نتايج تابع قوانين مي باشند كه در اين بخش اعلام مي گردد.


الف – پذيرش نمونه ها :

ساعت كار پذيرش آزمايشگاه همه روزه از 30: 8 صبح الي 17 ، پنجشنبه ها 30: 8 الي 12 مي باشد. پذيرش نمونه ها و جوابدهي همه روزه در زمان مذكور انجام مي شود.

شرايط پذيرش نمونه :

همراه هر نمونه حتما درخواست كتبي مبني بر موارد آزمايش درخواستي در سر برگ شركت متقاضي كه ممهور به مهر شركت يا موسسه باشد ارسال گردد. نمونه هاي ارسالي بايد كيفيت لازم و استاندارد را داشته باشند و در شرايط مطلوب ( از نظر درجه حرارت يا بسته بندي و ...) به آزمايشگاه ارسال شده باشند . در مورد نمونه هايي كه نياز به عمليات آزمايشگاهي فوري دارند، از نظر تعطيلات روز بعد يا آخر وقت بودن قبل از هر گونه اقدامي حتما با آزمايشگاه هماهنگي صورت پذيرد.


ب- تسويه حساب مالي : 

تسويه حساب در مورد هر نمونه ارسالي درهمان روز انجام مي شود . مگر مواردي كه متقاضي با آزمايشگاه قرارداد كتبي داشته باشد. 
در صورت فراهم شدن شرايط فوق مسئول پذيرش اقدام به پذيرش نمونه خواهد نمود و بلافاصله نمونه پس از كد و شماره گذاري به بخش مربوطه ارسال ميگردد. 


ج- دريافت نتايج و حفظ نمونه ها در بايگاني ، اعتراضات :

زمان آماده شدن نتايج آزمايش بر روي برگه پذيرش قيد مي گردد ، نتايج صادر شده فقط در يك نسخه و در صورت درخواست متقاضي نسخه المثني صادر خواهد شد. نتايج صادره تا 6 ماه در آزمايشگاه نگهداري مي شود. نمونه هاي ارسالي در صورت امكان حداكثر تا 2 ماه در آزمايشگاه در شرايط مطلوب نگهداري مي شوند. در صورت اعتراض صاحب نمونه ، پس از هماهنگي و اعلام درخواست مجدد ، آزمايش مربوطه تكرار يا به آزمايشگاه ديگر ارسال مي گردد.